ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾཿ 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་བྲལ་གྱུར་ཅིག། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སྡེང་དང་བྲེལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག། 

 

བོད་ཀྱི་སྐུ་གསོ་ཁང་ལ་བྱོན་པ་ལེགས།

 

Bienvenue Chez Tibet Royal Spa

Bon massage 

Bon retour et à bientôt